Algemene Voorwaarden

Voor zover geen andere voorwaarden zijn overeengekomen gelden de:

Algemene voorwaarden van RABC

(versie 07-02-2015)

De meest recente algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.BestekKennis.nl

Deze voorwaarden zijn zodanig summier dat zij waarschijnlijk niet in strijd zijn met de AV van de opdrachtgever. Het is daarom onlogisch deze voorwaarden (ongemotiveerd) af te wijzen.

 Van toepassing zijnde voorwaarden

 1. DNR 2011 (STB 2014) (dan wel de meest recente uitgave) voor adviseringswerk en schrijven van bestekken. Hierin zijn tevens de door de branche aanvaarde aansprakelijkheden geregeld. Deze voorwaarden zijn een stelsel dat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in deze branche is overeengekomen. De verzekering van RABC is hierop afgestemd. Het is niet mogelijk deze aansprakelijkheid verder te verhogen.
 2. UAV 2012 voor leveringen en uitvoeren van werkzaamheden op en in het terrein voorzover deze niet vallen onder punt 1.

Opdrachten, abonnementen, verzoeken, facturering

 1. Diensten op basis van schriftelijke opdracht voor een afgebakend project; middels factuur; per periode van 4 weken tenzij anders overeengekomen.
 2. Diensten uitgevoerd op abonnementsbasis voor een al dan niet afgebakend project; middels factuur; per periode die door RABC wordt bepaald (max. 1 jaar) dan wel zoals overeengekomen in de abonnementsovereenkomst.
 3. Diensten uitgevoerd op verzoek (bijv. per mail) zonder offerte en/of opdracht worden geacht te zijn opgedragen in regie tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven.

BTW, km

 1. Prijzen zijn excl. BTW
 2. Bij bedrijfsbezoeken of werkbezoeken wordt de reistijd doorberekend en € 0,32 per km in rekening gebracht.

Annulering, overmacht

 1. Bij annulering van de opdracht zullen alle reeds gemaakte en nog te maken kosten in rekening worden gebracht.
 2. Onder gemaakte kosten wordt hier mede verstaan de acquisitiekosten van dit project, annuleringskosten, ook die derden in rekening brengen, voor zover deze een relatie hebben met de opdracht.
 3. Bij opdrachten waar de minimaal gegarandeerde omzet van de arbeidsuren diensten en/of leveranties niet wordt gehaald zal (bovendien) 10 % van de niet gerealiseerde omzet in rekening worden gebracht als afkoopsom voor de winstderving.
 4. Indien door overmacht van RABC een dienst niet voltooid kan worden zal e.e.a. in billijkheid worden beëindigd. RABC zal bevorderen dat derden de dienst voltooien. Opdrachtgever zal het uitgevoerde deel van de dienst betalen voorzover opdrachtgever profijt heeft (of had kunnen hebben) van het uitgevoerde deel van de dienst.

Periode van betaling, rente, incasso

 1. Betaling binnen 14 dagen na datum verzending factuur.
 2. Ingevolge art. 119a van boek 6 BW gaat de wettelijke rente (á 8,05 % per 1-1-2015) in op de 31e dag na datum factuur; hiervoor is geen aanmaning of rentefactuur vereist.
 3. Een extra boeterente van 2% gaat in bij de eerste waarschuwing of aanmaning (in welke vorm dan ook – bijv. per mail) doch niet eerder dan op de 62e dag na datum oorspronkelijke factuur.
 4. Indien het totale openstaande bedrag niet binnen 2 weken na ontvangst van de aanmaning is bijgeschreven kan tot incasso worden overgegaan. Incassokosten c.a. zijn voor rekening van opdrachtgever.

Auteursrechten

 1. Voor overname, verveelvoudiging of gebruik van oplossingen aangedragen door RABC is toestemming van de auteur (RABC) noodzakelijk.
 2. Bij betaalde opdrachten wordt geacht deze toestemming voor eigen gebruik te zijn gegeven aan de betreffende opdrachtgever.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om deze oplossingen aan andere organisaties te verstrekken dan na verkregen toestemming.
 4. Het is de opdrachtgever wel toegestaan om deze oplossingen aan een adviesbureau te verstrekken met het oog op het beperkte gebruik in bestekken van de betreffende opdrachtgever.
 5. Ten behoeve van de herkenbaarheid van het hierbedoelde auteursrecht zal RABC dit herkenbaar maken door toepassing van het ©of ® -teken of RABC® in de tekst of het veld ‘aantekening’. Omdat het niet altijd mogelijk is of gewenst is om deze tekens toe te voegen, kan ook zonder voorbedoelde aanduidingen sprake zijn van auteursrecht.