Conversie RAW 2015 b

d.d. : 07-01-2015

Betreft : Noodzaak (inhoudelijke) conversie-ombouw RAW-(moeder)bestekken en Raamovereenkomsten naar RAW 2015

Uw kenmerk : –

LS,

Naar aanleiding van het uitbrengen van de RAW-Standaard 2015 per 20-1-2015 zult u de RAW-bestekken en de RAW-moederbestekken, maar zeker de Raamovereenkomsten (voorheen OMOP) weer moeten aanpassen.
U heeft mogelijk al in de media gezien dat ‘deskundigen’ het onderling niet eens zijn over hoe eenvoudig of lastig dit is. CROW erkent dat het “geen lichtzinnige actie is”. Een softwarehuis stelt echter dat het met hun conversietool wel een lichtzinnige actie is.
De praktijk is dat beide partijen gelijk hebben, maar beide partijen kaarten maar een deel van de problematiek aan. Er blijven veel zaken hangen en een computer is niet in staat om de meer inhoudelijke zaken automatisch te converteren. Na de softwareconversie bent u nog lang niet klaar; noch met de bestekposten, noch met de andere delen van een bestek.

Ik bied bij deze mijn diensten aan om u hierin te ondersteunen.
Ik heb 12 jaar ervaring als RAW-consulent en sinds 2000 werk ik als RABC/Bestekkennis.nl.
Ik verdiep mij continue in het veranderproces van RAW en heb een intensieve band met CROW. Door alle kennis die ik over deze zaken vergaard heb, kunt u van mij meer verwachten dan van een gemiddeld bureau dat hierin zijn diensten aanbied. Aangezien de aanbestedingswet inmiddels niet meer uitgaat van laagste prijs als hoogste doel doet u er goed aan te kiezen voor mijn dienst.
Ik heb in 2000, 2005 en 2010 voor diverse opdrachtgevers bestekken inhoudelijk mogen ‘converteren’.
De ervaring leert dat indien een persoon van buiten uw eigen organisatie deze taak uitvoert, er meer zaken boven tafel komen; vaak zelfs zaken die al 5 of 10 jaar onjuist in een bestek stonden.
Natuurlijk kunt u evt. eerst zelf uw bestand ‘automatisch’ converteren. Mijn toegevoegde waarde zit vooral in het inhoudelijke deel en het ontzorgen, zodat u met uw normale werk kunt doorgaan.

Enkele voorbeelden van aandachtspunten die worden meegenomen maar vaak worden vergeten:

 • Omzetten van vervallen hoofdcodes naar nieuwe hoofdcodes (primair met de conversiemodule).
  De ervaring leert dat na de softwareconversie alles (!) handmatig moet worden nagelopen omdat niet alles is te converteren.
 • Nummers van de proeven kunnen zijn herzien of er kan een NEN-norm voor in de plaats zijn gekomen.
  (om te controleren of de verwijzing m.b.t. zaken in de NEN norm juist is, verstrekt u mij inzage in deze norm.
  U moet over de norm kunnen beschikken als u er zelf naar verwijst)
 • Verwijzingen naar Standaard 2000 / 2005 / 2010 en UAV 1989 moeten worden aangepast naar Standaard 2015 c.q. UAV 2012. Gecontroleerd moet worden of de verwijzing niet ‘verschoven’ moet worden, moet vervallen of anders worden geredigeerd).
 • Het melden / aanpassen van niet bestaande verwijzingen. Dit is vaak ontstaan uit een verder verleden of een tikfout.
 • Controle op volledigheid van opname van de keuze-bepalingen uit de ‘catalogus bepalingen’.
 • Soms is het zinvol opname van aanwijzingsteksten of uitleg ‘naar het bestek te halen’; omdat aanwijzingsteksten vaak verloren gaan bij uitwisseling van bestanden en hierdoor niet worden gelezen.
  Aanwijzingen kunnen überhaupt niet met een pdf viewer worden gelezen. Gezien de pdf viewer steeds vaker wordt gehanteerd is de behoefte om aanwijzingsteksten in het bestek zelf te behouden sterk toegenomen.
 • De uitlijning lay-out verbeteren.
 • Nummeringen en indelingen zo veel als mogelijk conform de indeling van de Standaard. Dit is een spelregel van RAW die in loop van jaren in het bestek vaak steeds verder verminkt raakt.
 • Gebruik van hoofdletters versus kleine letters. Dit is in 2010 aangepast maar nu vaak zeer inconsistent toegepast.
 • Voorstellen om onevenwichtige bepalingen meer evenwichtig te maken of te wissen. Dit is een proportionaliteitseis uit de aanbestedingswet 2012. Soms is de motivering voor een bepaling niet helder.
  Dergelijke bepalingen leiden vaak tot prijsopdrijving en wantrouwen omdat uw bedoeling vaak niet helder is.
 • Voorstellen om motiveringen toe te voegen daar waar men afwijkt van UAV of van wezenlijke RAW-bepalingen.
  Dit is een eis uit de aanbestedingswet 2012.
 • Vaak zijn bovenstaande zaken niet integraal gecontroleerd bij vorige conversies, dus zelfs als er op bovenstaande aspecten geen zaken zijn aangepast door RAW in 2015, kan het toch fout in het bestek staan. Een buitenstaander met jarenlange ervaring weet vaak dat iets uit verleden stamt, achterhaald is, en ziet dat soort zaken veel eerder.
 • Zaken die los staan van de update, voor mij niet helder zijn of mogelijk evident foutief zijn, worden opvallend gecodeerd en later besproken.
  Mocht u later wensen hebben deze opmerkingen aan te laten passen, wordt dit als meer werk beschouwd (omdat dit niet update gerelateerd is).
  Extra mogelijkheden (normaal niet in de vaste prijs offerte):
 • Voorstellen tot verbeterslagen die los staan van de RAW-update.
  Bijvoorbeeld opname van besteksteksten daar waar de praktijk daar om vraagt of op basis van de jurisprudentie c.q. eigen ervaringen van claims tussen partijen.
 • Zaken die worden veranderd zullen – indien gewenst en waar relevant – worden voorzien van codes en opmerkingen waardoor men kan zien op welke plaatsen essentiële zaken zijn aangepast. Deze toevoegingen kunnen worden beschouwd als naslagwerk voor interne kennisoverdracht. In dat geval worden 2 bestanden opgeleverd (1 met opmerkingen en 1 zonder opmerkingen)

Termijn en voorwaarden:

 • De aanvang van de werkzaamheden is afhankelijk van:
  Oplevering van de softwarehuizen en oplossing van eventuele bugs.
 • Datum toezenden van bestanden waarop een vaste prijs offerte gemaakt kan worden. (u kunt de bestanden al voor de oplevering van de software doen toekomen; graag in .gww én .rsx én .pdf formaat)
 • Volgorde van binnenkomst van opdracht.
 • De AV-RABC en de DNR 2011/2014 zijn van toepassing.

Gezien de ervaringen uit eerdere jaren zullen er meer aanvragen komen dan ik in 1 jaar kan realiseren, ik adviseer u daarom niet te wachten met uw aanvraag.

Prijsindicatie:

 • Min. € 1.000,= voor controle van een ‘kaal’ bestand zonder besteksposten en een minimaal deel 3 (besteksposten ontbreken of doet u zelf).
 • Max.€ 20.000 voor aanpassing van een zeer uitgebreid bestand of serie van bestanden.
  Het uurtarief (voor 2015) voor opdracht in regie of evt. meerwerk bedraagt: € 98,=(excl. BTW); reisuren worden beschouwd als werktijd; reiskosten bedragen € 0,32 / gereden km. Er geldt geen toeslag voor kantoor-, print- en kopieerkosten.

Vertrouwend dat u het nut van mijn dienst ziet en mij bestanden doet toekomen om een concrete offerte te maken. Ik hoop dat u mij ook met motivering informeert indien u geen gebruik maakt van mijn dienst.

Met vriendelijke groet,

ing. Ron Reijnders

(adviseur RAW-bestekken)

Als pdf verzonden van mijn eigen mailadres wordt deze brief als ondertekend beschouwd.