Dienstenaanbod

 • bestekschrijven

RABC schrijft bestekken in vele branches. Door een goede samenwerking tussen uw eigen technisch deskundigen en de bestekkennis van RABC levert dit mooie resultaten op. RABC begint altijd met het inventariseren van uw eisen en wensen en met het verzamelen wat er de vorige keer aan discussies en meer werk is geweest. (voorbeelden: riolering, terreinafwerking, groenaanleg en onderhoud, trambaan, trambovenleiding, tramtractie, fietsbruggen)

 • directievoering

RABC voert desgewenst ook directie met name op door RABC geschreven of begeleide bestekken. Ook is co-directie mogelijk waarbij de directievoerder wordt begeleid met RABC als buddy.

 • bemiddelaar, mediator

RABC treedt op als bemiddelaar of technisch mediator (lees bemiddelaar incl. adviserende rol). (Dit in afwijking van formele mediation waar de mediator zelf geen partij mag trekken). Desgewenst wordt er gewerkt met een geheimhoudingsverklaring. De mediationmethodiek houdt een volledig vrijblijvende poging in om partijen dichter bij elkaar te brengen. Partijen blijven gerechtigd om alsnog naar de Raad van Arbitrage c.q. de rechter te gaan. De praktijk leert dat na een mediation deze behoefte zelden aanwezig is. De mooiste oplossing is als beide partijen tekenen voor het eventuele advies van de mediator maar de praktijk leert dat 1 der partijen dat vaak niet durft. Zelfs indien partijen vooraf tekenen dat men zich aan de uitspraak zal houden wil dat niet zeggen dat altijd een uitsprak mogelijk is. Soms ligt het meer voor de hand de zaak alsnog voor de rechter te brengen maar dan is er al heel veel gezegd en gefilterd en zal de rechter zeker gebruik maken van het mediationdossier. RABC is door zijn werkvloerervaring bij zowel OG als ON in staat om de verborgen agenda boven tafel te krijgen en niet alleen te blijven hangen achter teksten en regeltjes. RABC zal altijd zowel de OG als de ON interviewen om tot een advies of conclusie te komen.

 • ‘hulppersoon’ adviseur bij mediations, arbitrages of rechtszaken

RABC kan worden ingeschakeld als ‘hulppersoon’ (lees adviseur) bij arbitrages, mediations of rechtszaken. Dit in tegenstelling tot CROW die niet bij arbitrages betrokken wil zijn en normaliter geen adviezen meer uit zal brengen indien bekend is dat een vraag met een mediation, arbitrage of rechtszaak heeft te maken. Met name bij rechters komt het voor dat de rechter amper verstand heeft van vaktechnische of administratieve zaken. Men ziet dan vaak dat de rechter van een technisch advies gebruik maakt of alsnog een technisch advies verlangd. Ook zien we dat een rechter regelmatig bepaalde administratieve RAW- of UAV-zaken niet benoemd omdat deze niet zijn ingebracht. RABC kan er voor zorgen dat een zaak completer wordt aangeleverd. In dergelijke zaken is vaak geen sprake van het interviewen van zowel OG als ON. Wel zal RABC als advocaat voor de duivel spelen en u voorbereiden op hetgeen waar de tegenpartij mee zal komen. (mogelijk geeft dat de partij zo veel meer inzicht dat deze alsnog besluit zonder proces een deal te sluiten)

 • primaire analyse van inschrijvingsstaten, correctieprocedure, bijkomende afspraken

RABC kan inschrijvingsstaten analyseren op eventuele vermoedens van overtreding van de wet economische mededingingen. RABC kan voor u de inschrijvingsstaat van de laagste inschrijving analyseren in het kader van artikel 01.01.03 van de Standaard 2015 (in een prijs moeten alle kosten zitten en er mag geen prijsverschuiving plaatsvinden op straffe van ongeldig verklaring) RABC kan correctievoorstellen doen c.q. bijkomende afspraken voorstellen zodat u toch aan de beste aanbieder kunt gunnen. RABC adviseert u hiertoe om een hybride regeling (mengvorm van de Standaard 2005 en de Standaard 2015) toe te passen omdat de regeling sinds de Standaard 2010 zodanig is aangescherpt dat dit leidt tot accepteren van ongewenste prijzen of van het verspillen van gemeenschapsgeld omdat u naar de opvolger moet gaan. (De RABC-methode is juridisch mogelijk mits dit corrigeren in de contractstukken is toegestaan). Overigens is altijd zeer gewenst dat de opdrachtgever beoordeelt of de ingediende inschrijvingsstaat kennelijke onredelijkheden bevat. Een serieuze beoordeling kan veel problemen tijdens de uitvoering voorkomen. Ook bij raamovereenkomsten is het strategisch inschrijven een bekend doch zeer ongewenst fenomeen die kan leiden tot het gunnen aan de duurste aanbieder. Mocht u in een positie geraken dat u zoekt naar de beste oplossing of dit overleg minder goed verloopt dan kan RABC hierin adviseren of bemiddelen.

 • secundair gebruik van inschrijvingsstaten; extern depot

Mocht u in een latere uitvoeringsfase tegen een bestekswijziging of prijsherziening aanlopen dan kan RABC op grond van de gedane inschrijvingen u een projectgericht onafhankelijk advies geven op grond van de gedane inschrijvingen waardoor u nimmer van ongeoorloofd  gedrag kan worden beticht. Ook als later discussie ontstaat of een ON een aspect wel of niet heeft begroot is op deze wijze te managen.
RABC was reeds voor de parlementaire enquête bouwnijverheid van mening dat een aanbesteder de inschrijvingsstaten, om diverse reden, beter kan inzien c.q. behouden tot einde project. Het ARW 2005 bevestigde deze visie reeds maar geeft aan dit zorgvuldig en objectief moet geschieden. RABC kan als onafhankelijke partij bijv. als depothouder via Bureau Contract Documenten (BCD®) bijv. interne begrotingen van OG of ON voor u bewaren.

 • converteren van (moeder)bestekken en raamovereenkomsten naar RAW 2015

RABC heeft sinds 2000 voor diverse opdrachtgevers moederbestekken geconverteerd en nu speelt dit wederom voor de conversie naar 2015. Deze conversie is nodig omdat hoofdstukken zijn verschoven, proeven zijn vervallen en hernummerd en een flink aantal hoofd- en deficodes zijn gewijzigd en er diverse aandachtspunten zijn toegevoegd.

 • adviezen bij samenstellen of evaluatie van RAW-bestekken of raamovereenkomsten

RABC kan voorafgaand aan de start, tijdens het samenstellen of na afloop adviezen verstrekken over de correctheid en waterdichtheid van uw projectbestek of uw raamovereenkomst. Deze adviezen zijn slechts deels vergelijkbaar met de adviezen van CROW. (CROW kijkt vnl. naar de toepassing van de systematiek). RABC kijkt vnl. inhoudelijk, eenduidigheid, afweging van oplossingen (staffels versus eenmalige kosten), valkuilen, afweging en motiveringsplicht van percelen en mogelijke aanbestedingsprocedures. RABC heeft de nodige ervaring wat er zoal in projectbestekken en raamovereenkomsten fout gaat.

 • second-opinion

Indien een aannemer, een opdrachtgever, een brancheorganisatie of CROW een mening heeft over uw contract kan het soms verstandig zijn om een second-opinion te horen en die zonodig binnen de organisatie te laten toelichten. De ervaring leert dat een eerste oordeel niet altijd het juiste oordeel is; dit wordt veroorzaakt doordat men soms onvoldoende naar het totaal kijkt en teveel naar 1 zinnetje.

 • adviezen effectiviteit uitvoerings-/toezichtfase

Alle investeringen in een goede voorbereiding en in goede bestekken sneuvelen regelmatig omdat er geen daarop passend adequaat toezicht / directievoering wordt gehouden. Het kan soms verstandig zijn om een onderzoek of second opinion te doen zodat u deze fase kunt aanscherpen en de eerdere investeringen niet verloren gaan.

 • emvi-prestatiemeting

RABC staat volledige achter de denkwereld van emvi-prestatiemeting en kan u hiermee helpen. Met emvi-prestatiemeting meet een opdrachtgever hoe betrouwbaar de aannemer de overeenkomst nakomt. Bij inschrijving geeft de aannemer aan hoe betrouwbaar hij zal presteren. Hoe betrouwbaarder hij aanbied te presteren hoe hoger het fictieve voordeel bij gunning. Na opdracht past de opdrachtgever de prestatiemeting toe lopende het werk. Wanneer er tijdens de uitvoering lager of hoger wordt gepresteerd dan aangeboden, dan wordt dat verrekend met een bonus en malus.

 • doorlichten van uw organisatie ten aanzien van uw GWW-contracten

RABC analyseert niet alleen uw RAW-projectbestekken maar ook uw kleine klussencontracten, raamovereenkomsten en niet-RAW-contracten.

 • cursus aanbesteden, Wet Aanneming Werk (beter bekend als de waarschuwingsplicht), ARW 2012, ARW 2012, Gids Proportionaliteit

RABC leert u omgaan met al deze regels op basis van u eigen bestek en de discussies die bij u spelen. RABC probeert u oplossingen te geven waarmee u het gevoel heeft dat het praktisch blijft. RABC heeft hierbij oog voor zowel de opdrachtgever (OG) als de opdrachtnemer (ON). De cursus is zeer aan te bevelen omdat het cursusaanbod van reguliere cursusaanbieders niet altijd is gebaseerd op de doelgroep GWW en de kennis en mogelijkheden die een RAW-bestek biedt.

 

 • overige cursussen, workshops of examens en andere diensten.

Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met RABC. RABC heeft een voorkeur te werken op basis van in company waarbij gewerkt wordt met de bestekken waar u reeds ervaring mee heeft opgedaan. Hierdoor zal de effectiviteit groter zijn dan bij het volgen van een reguliere cursus waarbij het voorbeeldbestek er altijd anders uitziet dan uw eigen bestekken.